Daily Gospel
  Print today's Gospel |
.

English

John 5:33-36      | posted by Campus Ministry Office | Thursday, January 12, 2017
 
   
33 You sent to John, and he has borne witness to the truth.

34 Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved.

35 He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light.

36 But the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing, bear witness about me that the Father has sent me.

 
 
Filipino

Juan 5:33-36   
 
   
33 May sinugo kayong mga Judio kay Juan at siya ay nagpatotoo sa katotohanan.

34 Hindi ako tumatanggap ng patotoo mula sa tao datapuwat sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo ay maligtas.

35 Siya ang nagniningas at nagliliwanag na ilawan. Kayo ay pumayag na magalak ng maikling panahon sa kaniyang liwanag.

36 Ako ay may patotoong mas higit kaysa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawain na ipinagkaloob sa akin ng Ama upang tapusin ay nagpapatotoo patungkol sa akin. Ang mga gawaing ginagawa ko ay nagpapatotoong ang Ama ang nagsugo sa akin.

 
 
BACK TO DLSU-D