Daily Gospel
  Print today's Gospel |
.

English

Mark 3:20-21      | posted by Campus Ministry Office | Saturday, January 21, 2017
 
   
20 Then he went home, and the crowd gathered again, so that they could not even eat.

21 And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, “He is out of his mind.”

 
 
Filipino

Marcos 3:20-21   
 
   
20 Muling nagkatipon ang napakaraming tao na anupa't si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay hindi man lamang makakain ng tinapay.

21 Nang marinig ito ng kaniyang mga kamag-anak, sila ay pumaroon upang hulihin siya sapagkat sinasabi ng mga tao: Nasisiraan siya ng bait.

 
 
BACK TO DLSU-D