Daily Gospel
  Print today's Gospel |
.

English

Luke 11:37-41      | posted by Campus Ministry Office | Tuesday, October 17, 2017
 
   
37 While Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him, so he went in and reclined at table.

38 The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner.

39 And the Lord said to him, “Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of greed and wickedness.

40 You fools! Did not he who made the outside make the inside also?

41 But give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you.

 
 
Filipino

Lucas 11:37-41   
 
   
37 Samantalang nagsasalita siya, hiniling ng isang Fariseo na siya ay kumaing kasalo niya. Sa pagpasok niya, dumulog siya sa hapag.

38 Ngunit namangha ang Fariseo nang makita siyang hindi muna naghuhugas bago kumain.

39 Sinabi ng Panginoon sa kaniya: Ngayon, kayong mga Fariseo ay naglilinis ng labas ng saro at pinggan. Ngunit ang nasa loob naman ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan.

40 Mga hangal! Hindi ba ang gumawa ng labas ay siya ring gumawa ng loob?

41 Ibahagi ninyo sa mga kahabag-habag ang bagay na nasa inyo at narito, ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo.

 
 
BACK TO DLSU-D