Daily Gospel
  Print today's Gospel |
.

English

Matthew 6:7-15      | posted by Campus Ministry Office | Tuesday, March 11, 2014
 
   
7 “And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.

8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

9 Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name.

10 Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.

11 Give us this day our daily bread,

12 and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

14 For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you,

15 but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

 
 
Filipino

Mateo 6:7-15   
 
   
7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita.

8 Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya.

9 Manalangin kayo sa ganitong paraan: Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo.

10 Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit.

11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.

12 Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin.

13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa.

14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit.

15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang.

 
 
BACK TO DLSU-D